Edukacja

 

"Pokaż mi swój śmietnik, a powiem ci kim jesteś" - analizując zawartość kosza na odpady przeciętnego obywatela Polski można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyznać, że jako naród jesteśmy ignorantami w kwestiach związanych z odpadami. Według przeprowadzonych w roku 2011 badań jesteśmy pozytywnie nastawieni do środowiska i jego ochrony, jednak aż 56 % badanych w codziennym życiu nie zastanawia się nad tym, czy to, co robi, ma wpływ na środowisko. 

Jest to jeden z wielu przykładów, kiedy okazuje się, że dla części osób pozytywny stosunek do ekologii nie przekłada się na codzienne zachowania. Z jednej strony chcemy brać odpowiedzialność za stan środowiska, z drugiej w codziennym życiu jesteśmy obojętni na ilość zużywanej wody, wytwarzanych opakowań i śmieci.

 

 

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , to samorządy ustanawiają na swoim terenie warunki do selektywnej zbierania odpadów. Jest to powiązane z koniecznością osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy deponowanych bioodpadów. 

Niestety w Polsce nadal 78% odebranych od mieszkańców odpadów trafia na składowiska, a tylko 14 % poddawanych jest recyklingowi (dane GUS). Tak słabe poziomy odzysku mogą wynikać nie tylko z lenistwa Polaków, ale także z powodu niedostatecznej informacji o odpadach. jak pokazują badania najczęściej segregujemy plastik i tworzywa sztuczne (83%), szkło (82%), makulaturę , papier (57%), metal i puszki aluminiowe (47%). W dalszej kolejności wymienia się baterie (32%), odpady organiczne (22%), stary sprzęt AGD/RTV (21%), leki (16%), świetlówki (15%). Jak widać ostatnia grupa odpadów jest najrzadziej segregowana i poddawana recyklingowi, a przyczyną może być mała ilość łatwo dostępnych punktów gdzie te odpady można bezpłatnie oddać. 

Postawy wobec wyrzucania odpadów:

 

 1. 64 % Polaków nie segreguje odpadów, bo nie wierzy że trafią one do recyklingu
 2. 71 % nie segreguje odpadów z powody braku odpowiednich warunków, np. brak specjalnych pojemników
 3. 85 % wywozi śmieci do lasy, uważając takie zachowanie za najtańszy sposób pozbycia się odpadów

 

Źródła informacji:

"Przegląd Komunalny" nr 3/2012

Dane na podstawie raportu "badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski", 2011r.

 

Istotą prowadzonych przez CZG-12 działań promujących racjonalną gospodarkę odpadami, jest połączenie edukacji z praktycznymi działaniami na rzecz redukcji odpadów. Powodzenie i efekty selektywnej zbiórki w dużej mierze zależą od świadomości, aktywności i zmiany nawyków społeczeństwa, dlatego też program edukacyjny realizowany jest na wielu płaszczyznach i rożnymi metodami. 

Akacja edukacyjno - informacyjna "Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole" 

Rokrocznie prowadzony konkurs ekologiczny pt "Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole", z którym docieramy zarówno do przedszkolaków, jak i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i specjalnych ośrodków stał się stałym i nieodzownym elementem programu CZG-12. 

Eko Lekcje 

Te cykliczne warsztaty ekologiczne odbywają się zwykle w trzech mini centrach edukacyjnych: w Długoszynie (w siedzibie CZG-12) oraz w Górzycy (Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich). W każdą środę miesiąca dzieci i młodzież z poszczególnych klas szkół podstawowych, gimnazjów, a nawet przedszkoli zdobywają w sposób aktywny - poprzez gry, zabawy, "łamigłówki" i "burze mózgów" nową wiedzę na temat racjonalnej gospodarki odpadami. Warsztaty prowadzi pracownik CZG-12, w oparciu o wydawnictwa oraz własne pomysły. Każda lekcja trwa ok. 1h, zegarowej , a uczniowie przyjeżdżający do Długoszyna mają okazję poznać i zobaczyć z bliska pracę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. 

Ulotki, foldery 

Pierwszą ulotkę informacyjną zrobiliśmy "domowym sposobem" w marcu 1998 roku. W 1999 roku do współpracy nad edukacyjnymi publikacjami zaprosiliśmy Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie, czego efektem było wydanie:

 

 1. "ZIELONO I CZYSTO Podręcznik dla animatorów" (zawierający informacje umożliwiające merytoryczne poprowadzenie zajęć z zakresu gospodarki odpadami, wraz z gotowymi scenariuszami zajęć dla nauczycieli do wykorzystania podczas lekcji)
 2. "ZIELONO I CZYSTO Nie Tuzinkowy Poradnik Śmieciowy" (poradnik dla dzieci i młodzieży zawierający informacje jak zapobiegać postępującemu niszczeniu środowiska i jak gospodarować odpadami)
 3. kolorowanka dla dzieci młodszych
 4. plansza poglądowa "Dokąd zmierza śmieć"

Były to publikacje oraz opracowania autorstwa Pani Dagmary Łuczyk oraz Pana Dagoberta Miluniec.

 

Inne materiały edukacyjno-informacyjne wspierające edukację ekologiczną wydane w czasie działalności CZG-12:

 

 1. plansze poglądowe: "Recykling-Plastik", "Recykling-Szkło", "Recykling-Papier", "Recykling-Bio odpady"
 2. broszury: Zeszyciki "Eko Lekcje" cz.I i cz.II, Zeszycik "Zielone Przedszkole"
 3. ulotka "Segreguj nie śmieć" (kierowana do lokalnej społeczności, wspomagała program "Cybinka 2000 - Gmina bez śmieci")
 4. ulotka "Błękitne spotkania" (podsumowująca realizację projektu realizowanego w szkołach średnich, dotycząca min. dzikich wysypisk, sposobów oszczędzania wody)
 5. ulotka informacyjna do mieszkańców Międzyrzecza - gminy wstępującej do CZG-12
 6. pakiet informacyjny Celowego Związku Gmin CZG-12 (zakres tematyczny: krótka charakterystyka gmin członkowskich, geneza Związku i struktura organizacyjna, selektywna zbiórka odpadów, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, edukacja ekologiczna, rekultywacja)
 7. Eko Kalendarz 2001- kalendarium wydarzeń z ważniejszymi działaniami CZG-12 w ramach realizacji KRPGO
 8. CZGazetka- biuletyn informacyjny (kwartalnik) Celowego Związku Gmin
 9. ulotka "Szukaj zysku w odzysku - makulatura"
 10. Oferta Inwestycyjna CZG-12 (także w wersji niemiecko - i anglojęzycznej), której przedmiotem jest Sulęcińska Strefa Przemysłowa
 11. Ulotka informująca o sposobie wykorzystania pojemników typu Igloo oraz ich lokalizacji na terenie gmin - opracowano 13 "mutacji" ulotki dla 13 gmin
 12. Plakat informujcy o lokalizacji i sposobie wykorzystania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu SM 1100
 13. Plakat informujący m.in o rozpoczęciu selektywnej zbiórki w systemie wieszakowo-workowym w zabudowie jednorodzinnej
 14. Plakat informujący mieszkańców terenów wiejskich o zwózce w kazdym miesiącu surowców zebranych w systemie workowym
 15. "Lubuska Karta Odpadowa" - wydanie ksiażkowe zawierające dokumenty: "Kompleksowy Regionalny Program Gospodarki Odpadami", "Koncepcję Edukacji Ekologicznej" i "Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie"
 16. Prezentacja multimedialna na CD o CZG-12 i ZUOK
 17. 10 min. film na DVD prezentujący elementy technologiczne zakładu i sprzęt CZG-12
 18. Ulotka informująca o wprowadzeniu systemu zbiórki bio-odpadów
 19. Plakaty i ulotki informujące mieszkańców o terminach spotkań eko-kulturalno-oświatowych pn. "Pokaż mi swoje śmieci, a powiem Ci kim jesteś"
 20. Ulotki nt.europejskich rozwiazań w zakresie gospodarki odpadami
 21. Naklejki promujące "eko-spotkania" i selektywna zbiórkę
 22. ulotki informacyjne nt. działalności CZG-12, wydane dzięki finansowemu wsparciu Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
 23. publikacji książkowej pt. Raport o stanie gospodarki odpadami w Euroregionie "Pro Europa Viadrina", stanowiący materiały konferencyjne kolportowane wśród uczestników konferencji polsko - niemieckiej pn. "Gospodarka odpadami w Euroregionie Pro Europa Viadrina", wieńczącej roczny projekt (06.2004 - 06.2005) pn. "Odpadowa Ścieżka Euroregionalna do Wspólnej Europy"
 24. ulotki informacyjne nt. selektywnej zbiórki odpadów, skierowane do uczestników "Ekolekcji", przygotowane w ramach I edycji ogólnopolskiego konkursu "Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole"
 25. materiały seminaryjne będące efektem rzeczowym Seminarium I, które odbyło się 15-16.11.2005 r. w Poznaniu w ramach realizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin projektu pn. "Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe"
 26. kalendarz edukacyjny z zaznaczonymi świętami ekologicznymi, dofinansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie w ramach projektu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin pn. "Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe". Kolportaż kalendarzy nastąpił w trakcie "Wielkiego Podsumowania". Otrzymały go wszystkie Placówki Oświatowe 

 

Warsztaty, szkolenia 

Związek organizuje i jest współorganizatorem szkoleń zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Zajęcia tego typu w dużym stopniu zbliżają i integrują aktywne środowisko ekologiczne. Odbyły się m.in. szkolenia: dla nauczycieli uczestniczących w programie "Zielona Szkoła", szkolenie z zarządzania projektem "Błękitny Kciuk", szkolenie Agrolinii 2000 dla liderów terenów wiejskich, szkolenie dla sołtysów czy też wakacyjne warsztaty dla młodzieży. Związek uczestniczy też w krajowych i międzynarodowych konferencjach. W październiku 1999 r. był współorganizatorem konferencji nt.: "Systemy gospodarki odpadami na pograniczu polsko-niemieckim", która odbyła się Collegium Polonicum. 

Festyny 

Związek organizuje i bierze czynny udział w imprezach organizowanych przez gminy (np. Święto Obry w Międzyrzeczu). Związek wspomaga koordynację akcji "Sprzątanie świata' na terenie gmin członkowskich CZG-12: opracowuje materiały promocyjne (np. ulotki, naklejki), dostarcza kolorowe worki na surowce wtórne, współorganizuje ogniska oraz gry i zabawy wieńczące akcję. Zarząd Celowego Związku Gmin CZG-12 wielokrotnie podkreśla znaczenie edukacji społeczeństwa oraz zapewnia środki na jej kontynuację. Stąd też mamy pewność, że lokalna społeczność aktywnie będzie uczestniczyła w działaniach na rzecz ochrony środowiska i przyrody.

W ramach każdego "eko - spotkania" oferujemy ciekawe konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych - z nagrodami w postaci eko - gadżetów, pokaz sprzętu do selektywnej zbiórki odpadów, oraz wszelkie niezbędne informacje nt. postępowania z odpadami.