Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12.

POIiS 2014

W dniu 10 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę o dofinansowanie Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze" w ramach działania 2.1. - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (www.pois.gov.pl).

Kwota dofinansowania:2 892 373,34 PLN. Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 4 499 285,69 PLN.

podpisanie 10 02 2015

Ze strony Celowego Związku Gmin CZG-12 umowę podpisali: Pan Tadeusz Pietrucki, Pan Jerzy Dawidowicz przy kontrasygnacie Skarbnika Związku Małgorzaty Śnieżko. Wojewódzki Fundusz reprezentowali: Pan Michał Stosik - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Łukasz Pabierowski - Zastępca Prezesa Zarządu

Głównym celem projektu jest likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

Celem inwestycyjnym przedsięwzięcia jest minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko składowisk odpadów komunalnych i przywrócenie im wartości przyrodniczych. Na ten cel składa się zabezpieczenie czterech składowisk o łącznej powierzchni 6,18 ha, przed ich szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, wody podziemne i powietrze oraz integrację obszaru składowisk odpadów z otaczającym środowiskiem.

Projekt obejmuje rekultywację składowiska w Bukowcu (gm. Międzyrzecz), Krześniczce (gm. Witnica), Bledzewie oraz rekultywację kwatery 1A składowiska w Długoszynie. W ramach projektu wykonane zostaną również tablice edukacyjne.

W toku przeprowadzonego postępowania na zadanie "Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin" została wybrana oferta firmy AK NOVA  Sp. z o.o. z Poznania.

 

W ramach realizacji projektu pn. „Rekultywacja kwatery IA składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, Gmina Sulęcin” na terenie zakładu Celowego Związku Gmin CZG-12 powstała ekologiczna ścieżka edukacyjna składająca się łącznie z 11 tablic oraz makiety. Na tablicach zaprezentowano drogę jaką muszą pokonać odpady aby móc ponownie stać się gotowymi produktami przydatnymi do użycia, zamknięte i zrekultywowane gminne składowiska odpadów przynależne do CZG-12 oraz inne ciekawostki takie jak rozkład śmieci w czasie oraz widok Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie z lotu ptaka. Natomiast wykonana makieta przedstaw przekrój składowiska, na której zaznaczono takie elementy jak warstwy izolacyjne niecki, system odgazowujący składowisko, system odprowadzający odcieki skałdowiskowe oraz poszczególne warstwy składowania odpadów.

              

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

recupyl

3

4

zielonypunkt

5

eko fani

Odbiór odpadów

ODBIR