Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12.

POIiS 2014

W dniu 10 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę o dofinansowanie Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze" w ramach działania 2.1. - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (www.pois.gov.pl).

Kwota dofinansowania:2 892 373,34 PLN. Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 4 499 285,69 PLN.

podpisanie 10 02 2015

Ze strony Celowego Związku Gmin CZG-12 umowę podpisali: Pan Tadeusz Pietrucki, Pan Jerzy Dawidowicz przy kontrasygnacie Skarbnika Związku Małgorzaty Śnieżko. Wojewódzki Fundusz reprezentowali: Pan Michał Stosik - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Łukasz Pabierowski - Zastępca Prezesa Zarządu

Głównym celem projektu jest likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

Celem inwestycyjnym przedsięwzięcia jest minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko składowisk odpadów komunalnych i przywrócenie im wartości przyrodniczych. Na ten cel składa się zabezpieczenie czterech składowisk o łącznej powierzchni 6,18 ha, przed ich szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, wody podziemne i powietrze oraz integrację obszaru składowisk odpadów z otaczającym środowiskiem.

Projekt obejmuje rekultywację składowiska w Bukowcu (gm. Międzyrzecz), Krześniczce (gm. Witnica), Bledzewie oraz rekultywację kwatery 1A składowiska w Długoszynie. W ramach projektu wykonane zostaną również tablice edukacyjne.

W toku przeprowadzonego postępowania na zadanie "Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin" została wybrana oferta firmy AK NOVA  Sp. z o.o. z Poznania.

 

W ramach realizacji projektu pn. „Rekultywacja kwatery IA składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, Gmina Sulęcin” na terenie zakładu Celowego Związku Gmin CZG-12 powstała ekologiczna ścieżka edukacyjna składająca się łącznie z 11 tablic oraz makiety. Na tablicach zaprezentowano drogę jaką muszą pokonać odpady aby móc ponownie stać się gotowymi produktami przydatnymi do użycia, zamknięte i zrekultywowane gminne składowiska odpadów przynależne do CZG-12 oraz inne ciekawostki takie jak rozkład śmieci w czasie oraz widok Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie z lotu ptaka. Natomiast wykonana makieta przedstaw przekrój składowiska, na której zaznaczono takie elementy jak warstwy izolacyjne niecki, system odgazowujący składowisko, system odprowadzający odcieki skałdowiskowe oraz poszczególne warstwy składowania odpadów.